مشروح سخنان «غلامرضا فروغی نیا»رئیس هیات مدیره خانه مطبوعات خوزستان در جلسه شورای اداری استان خوزستان – امروز شنبه سوم آبان ماه ۱۳۹۹

در این بیغوله ی جدید،« فرهنگی » نو در حال ساختمان است. فرهنگی که اگر «رسانه» را از آن بگیری دیگر چیزی به جز زندانی رسمی برای خانواده ها، باقی نخواهد ماند. جای خوشبختی است که « کرونا » در عصر اینترنت خود را نمایان ساخت، وگرنه برای یافتن دوست و آشنا در زمانی که در هر کوی و برزن بیرقِ قرمزِ «کرونا» بر پا شده است، از پشت « ماسک ها » فقط می توانستی از خیره ماندن چشم ها در یکدیگر، احوالی از کسی بگیری ...