بیانیه دکتر بهمن حسین پور دشتگلی در راستای برگزاری مسابقات گلف ،جام یادواره مرحوم هرمز (شهباز) حسین پور دشتگلی

مسابقات گلف ، جام یادواره مرحوم هرمز(شهباز) حسین پور دشتگلی اسفند ماه در اهواز برگزار می شود . ...